Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Geen ontheffing meerDe commissie Algemene Zaken heeft het niet nodig gevonden om het beleid van B. en W. te beperken.
‘Ik heb nog nooit gehoord dat er klachten zijn gekomen uit campings, clubhuizen en dergelijke. We hebben het toch puur over de overlast?, vroeg Hamhuis. De voorzitter was het hier niet mee eens.
‘Dan hadden we die hele nota niet hoeven te schrijven’ aldus mr. Van Splunder. ‘Dan zou de nota een veel smallere basis hebben. Het is niet reëel om te zeggen dat het alleen om het Oosteinde gaat en het is ook niet de bedoeling om alles op het sluitingsuur te concentreren’. De commissie wees dit punt van de hand, met uitzondering van het GPV.

De volgende vraag was van wezenlijk belang voor de tientallen toehoorders. De regeling ten aanzien van het sluitingsuur. Tot op heden geldt een sluitingsuur van 0.30 uur tot 06.00 uur met uitzondering van bars die tot 02.00 uur geopend mogen zijn. ‘Door de hardheid des harten in Hardenberg is een sluitingsuur nodig’, zei de voorzitter. ‘We hebben nu een algemeen sluitingsuur dat geldt voor héél de gemeente, dus ook de buitengebieden. Maar er zit een ontheffingsbevoegdheid in’. Algemeen was men van oordeel dat een sluitingsuur van 00.30 uur van maandag tot en met vrijdag reëel is en dat het, gezien de zondagsrust, op zaterdag en zondag op 24.00 uur gesteld moet worden. ‘De overlast is nu te groot, de bewoners moeten er ook kunnen wonen’, aldus Zuidema.
Toehoorders raadsvergadering
Strijders vóór en tegen de bierkaai in het gemeentehuis.
Geldt tot op heden een ontheffingsbevoegdheid voor de burgemeester, duidelijk werd dat de commissie daar weinig meer voor voelde. De formulering in de stukken suggereerde een ontheffing voor bruiloften, partijen, uitvoeringen en soortgelijke evenementen. De burgemeester gaf de suggestie om een ontheffing alleen dan te geven als er zeer bijzondere reden voor is. ‘Ze kunnen elk evenement wel zo verkopen dat het vreselijk mooi is. De groep Normaal was ook een evenement maar normaal was het niet meer. Ik ben doodsbenauwd te moeten bepalen welke evenementen wel of geen ontheffing moeten hebben. Een bijzondere reden is het wel als bijvoorbeeld HHC tot de ere-divisie zou promoveren’. Ook de aanwezige korpschef van politie zag er niets in.

‘Met de voorgestelde regeling gaan we absoluut de boot in’ De commissie adviseerde geen ontheffingsbevoegdheden meer te geven omdat anders het sluitingsuur gemakkelijk is te ontduiken.
‘Voor mij is het niet alleen de overlast die geldt’, stelde de voorzitter. ‘De openbare orde en veiligheid langs de weg is voor mij net zo belangrijk’. Op een vraag van mevrouw Jonkhans antwoordde de korpschef dat er per jaar minstens 100 overtredingen worden geconstateerd van onder invloed een voertuig besturen en het landelijk beeld is dat 15% van alle ongevallen door alcohol (mis)gebruik wordt veroorzaakt.

Overlast ondervindt men ook door geluidshinder. Als voorwaarde wordt gesteld dat automatische geluidsbegrenzers in de apparatuur ingebouwd moeten worden. ‘Een maximum van 80 decibels is medisch verantwoord’, aldus korpschef van Brakel. Maar aan het Oosteinde moet dit lager omdat er directe omwonenden zijn. Per gelegenheid moet dit worden aangepast aan de omgeving. De commissie aanvaardde ook de verordening naar het model van Eindhoven, waarin de burgemeester bij het verstrekken van een muziekvergunning moet letten op het woongenot van de omwonenden in de omgeving van de inrichting. Ook werd nog ingegaan op de verschillende punten die de bewoners van het Oosteinde naar voren hadden gebracht. ‘Het is moelijk het wettig en overtuigend bewijs te leveren en dat is nu eenmaal nodig’, aldus mr. Van Splunder. Papillon bar krijgt geen ontheffing sluitingsuur