Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Horeca voelt zich overvallenDe horeca in de gemeente Hardenberg kijkt met spanning uit naar de raadsvergadering van morgenavond. Dan komt het voorstel in de raad om het sluitingsuur van de bars te vervroegen. Inplaats van 2 uur moeten de gasten dan al om 12 uur de deur uit. Zoals gemeld heeft de horeca hiertegen geprotesteerd en voorgesteld om nog geen beslissing te nemen, maar een commissie te vormen om tot een redelijker oplossing te komen.

Wat is er allemaal gebeurd dat b. en w. nu plotseling met het voorstel tot een vervroeging van het sluitingsuur zijn gekomen? Anderhalf jaar geleden begonnen er weer klachten te komen over jeugdige barbezoekers die zich met name in het Oosteinde en de Stationsstraat te Hardenberg baldadig en vernielzuchtig gedroegen. Jongeren die uit Westerhaar en Vroomshoop kwamen zetten dit in de trein voort. Een jaar geleden kwamen er uit Bergentheim heftige reacties op de plannen van een horeca-ondernemer daar een bar te vestigen.

Enkele raadslieden lieten hun verontrusting in de raad en de commissievergadering blijken. In die discussie werd gesproken van een barprobleem. Intussen was ook de gemeentelijke dranknota ‘Vechten tegen de bierkaai?’ verschenen. Als er in de commissies een vroeger sluitingsuur aan de orde kwam heeft de burgemeester L.A. van Splunder er steeds op gewezen dat dit geen oplossing zou zijn. Hij zei dan dat men de sluiting beter vrij kon laten.

Als er goed genotuleerd is moet dit in de notulen terug te vinden zijn. In ieder geval heeft de krant er wel melding van gemaakt. In de dranknota zelf werd een reeks van vrijblijvende suggesties gedaan om problemen aan te pakken. Zijdelings kwam daarbij ook een vervroegd sluitingsuur naar voren als een soort ontmoedigingsbeleid. In de nota wordt er wel op gewezen, dat het korter open zijn er waarschijnlijk niet toe zal bijdragen dat er minder gedronken wordt en dat het niet ondenkbaar is, dat er in de korte tijd meer gedronken wordt.

In de nota staat ook dat strafrechtelijk optreden tegen ordeverstoorders op de openbare weg een moeizame zaak is. ‘Optreden lokt gemakkelijk relletjes uit, terwijl men geen visitekaartje pleegt na te laten of in het zicht van de politie de gewraakte handelingen pleegt’. En verder:’Onzes inziens is een preventieve aanpak het meest aangewezen. Het is duidelijk dat maatregelen van het gemeentebestuur en de politie hooguit voor een deel effect kunnen sorteren. De sleutel van de oplossing ligt veeleer bij de mentaliteitsverandering, waarbij het thuisfront de hoofdrol speelt’. ‘Het is duidelijk dat de controle op hetgeen zich in de inrichtingen afspeelt niet zodanig kan zijn dat het plegen van strafbare feiten onmogelijk is. De exploitant heeft geen belang bij politie in zijn zaak. Moeilijkheden worden vaak intern geregeld’.

Dit is ook een punt waarop de horecamensen wijzen. Lastige klanten worden uit de zaak verwijderd. Wat er dan op straat gebeurt ligt buiten zijn gezichtsveld. Van de zijde van de horeca is er dan ook al op gewezen, dat dit een taak van de politie is. In de nota staat, zoals juist is geciteerd, dat op straat er een taak voor de gemeente en politie is weggelegd, maar dat dit erg moeilijk is.  De horeca redeneert nu:’Omdat dit voor de gemeente en politie een moeilijke taak is, moeten wij dit dan ontgelden? In onze zaak zorgen we zelf voor de nodige orde’. Verder wordt door de horeca op het feit gewezen, dat het niet reëel is dat als er in het Oosteinde wel eens overlast is, hiervoor alle zaken in de gehele gemeente moeten boeten.

De horeca heeft zich in de gesprekken met de burgemeester onlangs laten overdonderen door het verwijt, dat de horeca wel erg laat met haar protest is. Nu ze het hebben laten bezinken, komt men tot de conclusie dat dit verwijt niet terecht is. De nota op zichzelf was geen dreiging voor een vervroegd sluitingsuur. Bovendien was de nota een werkstuk van een ambtenaar en geen beleidstuk of definitief voorstel.
P.s. deze maand kwam het voorstel van B. en W. om over te gaan tot een vroeger sluitingsuur.

‘Pas nu hebben we echt kunnen reageren op een wezenlijk punt’, aldus de horeca. ‘De nota was geen concreet stuk en bevatte geen beleidsvoornemens. Het raadsvoorstel bevat wel beleidsvoornemens en is voor de horeca nu wel concreet. De horeca heeft er direkt op gereageerd maar heeft niet meer kunnen doen dan dat’. Niets bevroedend hebben verscheidene horecazaken net een uitbreiding en modernisering gepleegd. Zij voelen zich als de raad met het voorstel akkoord gaat, ernstig gedupeerd en zien de financiële strop al boven hun hoofd hangen. In alle discussies over het voorstel vraagt men zich ook af of het vroeger sluiten geen afbreuk doet aan de functie van Hardenberg. Hardenberg pretendeert immers een industriekern te zijn, een gemeente met een centrum- en groeifunctie…
Kortom, de horeca bespeurt vele tegenstrijdigheden en vraagt dan ook aan de raad om tot nadere bezinning over te gaan en een commissie te vormen waarin vertegenwoordigers van de gemeente, politie en horeca zitting hebben.

In de partijblad ‘Subrosa’ van de PvdA in Hardenberg wordt door de redactie de vraag gesteld: ‘Zou burgemeester Van Splunder, na de diverse openingen van café’s ook de officiële sluiting verrichten? In het blad staat verder: ‘Volgend jaar komen er nieuwe welkomstborden voor toeristen. Daar komt dan op te staan Welkom in Hardenberg. Hier rust u goed uit: omdat het café al om 12 uur sluit. Zondags voelt u zich dan lekker fris, voor de eerste mis’.