Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Horeca wil pratenEen afvaardiging van de horeca-wereld in Hardenberg heeft verleden week donderdag de bezwaren mogen uitspreken die men heeft tegen de voorgenomen maatregelen inzake de nota ‘Vechten tegen de bierkaai’. De aanwezigen deden dit, na overleg met burgemeester mr. L. van Splunder in de commissie Algemene Zaken. Ook hier kregen de bar- en café-eigenaars weer te horen dat zij erg laat waren met hun reacties hetgeen hen deed opmerken dat er in de nota nergens over het sluitingsuur wordt gesproken. (in punt 4.5.3 van de nota wordt wel terdege over een sluitingsuur gesproken. red.)

Om alsnog een snelle reactie te geven werd direct na de vergadering een brief opgesteld dia aan de raadsleden werd verzonden en waarin om nadere besprekingen wordt gevraagd en waarin nadrukkelijk wordt verzocht nog géén besluit te nemen. Ook aan de bewoners van het Oosteinde en omgeving werd om een reactie gevraagd maar die werd niet gegeven. ‘Natuurlijk hebben wij wel commentaar, maar wij hebben indertijd afgesproken geen verdere acties te ondernemen en geen publicaties meer te doen. Dit in afwachting van de totale ontwikkeling in deze zaak. Het zou niet correct zijn om nu toch iets te gaan publiceren’, aldus de bewoners van de het Oosteinde. De brief van de in haast opgerichte Horecavereniging afd. Hardenberg laten wij hieronder zonder commentaar in zijn geheel volgen.

Geacht College en Leden van de Raad.
Het bijwonen van de openbare vergadering van de Commissie Algemene Zaken is voor de Hardenbergse Horeca-ondernemers aanleiding geweest zich nog eens op de nu ontstane situatie te beraden. Met name de uitlating van de voorzitter van de Commissie Algemene Zaken, dat hij kennelijk tevergeefs heeft zitten wachten op een reactie van de Hardenbergse Horeca-ondernemers, willen wij alsnog gaarne reageren. Wij erkennen, dat de nota ‘Vechten tegen de bierkaai’ reeds een aanzienlijke tijd in roulatie is, maar dat de zeer recente concrete invulling daarvan veel onrust in onze gelederen heeft veroorzaakt.
Wij vinden de vervroeging van het sluitingsuur tot 00.00 uur op zaterdag en zondag een te eenzijdige maatregel om de problematiek in te dammen. Wij stellen daarom het volgende voor: Het instellen van een Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Plaatselijke Overheid, de Politie, de Horeca en alle overige betrokkenen, die zich op zeer korte termijn gaan bezig houden met het vinden van oplossingen welke voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Mede op grond van bovenstaande verzoeken wij u een beslissing zoals voorgesteld is door de Commissie van Algemene Zaken aan het College van Burgemeester en Wethouders op te schorten. In afwachting van uw beslissing tekenen wij met de meeste hoogachting.
Hoogachtend,
Horecavereniging afd. Hardenberg,
G.J.Plasman, voorzitter.

Vanavond, dinsdag 3o oktober, om zeven uur  begint de raadsvergadering waarin de betreffende nota zal worden behandeld. Vermoedelijk zal de publieke belangstelling zeer groot zijn omdat het hier niet alleen om een ‘probleem Oosteinde’ gaat, maar om een zaak die heel de gemeente betreft.