Geschiedenis
foto_161a img20190828_23262297 Jeannette Heunders en Suze Stoeten

Vechten tegen de bierkaai

Inspraak beloofdU moet er rekening mee houden dat het nog maar een voorstel is, de raad zal uiteindelijk moeten beslissen. Daarbij kan men twee kanten op. De raad kan mijn ontheffings- bevoegdheden ontnemen en daar zal ik zeker niet rouwig om zijn, of men kan het afzwakken. Wat nu op papier staat is duidelijk een aan banden leggen van die bevoegdheden, aldus burgemeester mr. L van Splunder tegen de horeca mensen die op zijn spreekuur waren verschenen. De ondernemers in deze branche waren duidelijk in hun wiek geschoten met de voorstellen zoals deze nu op tafel liggen.

‘Waarom is hier niemand van de Papillon verschenen?, vroeg de burgemeester zich af. Uit het antwoord van de heer Plasman bleek dat deze niet was uitgenodigd. ‘Maar men kan het probleem niet isoleren tot het Oosteinde en de Markt. De nota is bedoeld om het alcoholmisbruik in zijn geheel tegen te gaan’, merkte de burgemeester op. ‘Wij willen wel eens af van het spelen van trefcentrum voor het alcoholisme’. Plasman zag het anders: U wilt een vooruitstrevende gemeente, maar u maakt er zo een dood gat van’.

Uit de discussie bleek dat mevrouw Plasman in vroeger tijden al eens op het spreekuur was geweest. ‘U heeft toen gezegd dat er niets aan de hand zou zijn. Maar als ik dit had geweten was het wel anders gelopen. Dan had ik er een bruin cafe van gemaakt, dat was helemaal geen probleem. Maar nu ik voor ƒ160.000,- heb laten verbouwen kan het niet anders meer. En nu komen we voor deze feiten te staan. We moeten het nu hebben van de bezoekers die tegen elf uur pas komen en tot twee uur blijven’. Haar man wees daarbij ook nog eens op de para-commerciële instellingen zoals sportaccomodaties met een kantine, kerkelijke centra en dergelijke. ‘De inkopen daar zijn groter dan bij ons. En als daar geen sterke drank mag worden geschonken, waarom ging dan bij de wedstrijd HHC – AJAX de fles rond. U zat er zelf bij en zei er niets van’. De burgemeester ontkende er iets van te hebben gemerkt. Dat was overigens niet zo erg, want het betrof hier een legale aangelegenheid.

Ja-knikkers
Ook de heer Mulder pleitte voor een sluitingstijd van 02.00 uur. ‘Laat het maar zo blijven. De kegelbaan is open tot 24.00 uur en de meeste partijen zoals bruiloften en dergelijke duren ook niet langer. Maar de anderen, die dan nog blijven zitten, willen graag nog een dansje maken’.

De heren maakten duidelijk een verwijt aan de leden van de commissie Algemene Zaken. ‘Ze zijn nog nooit wezen kijken in onze zaken. Hoe kan je dan de sfeer proeven die er hangt? Te Rietstap of mevrouw Jonkhans, of wie er nog meer zaten, ze komen nooit. Maar aan tafel zijn het alleen maar een stelletje ja-knikkers’.De burgemeester ontkende dat een bezoek aan de bar’s ook niet nodig zou zijn. ‘Dan zouden wij dertig gelegenheden moeten bezoeken. Maar we worden toch geconfronteerd met de gevolgen ervan? Maar bovendien moet u er op letten dat de algemene politieverordening nergens spreekt van het moeten verlenen van ontheffing maar van een kunnen verlenen. Er is niemand die mij kan verplichten. Maar bij mij geldt niet alleen de openbare orde, maar misschien nog wel zwaarder de veiligheid langs de weg’.

Een suggestie vanuit de overige aanwezigen was om dan maar de oproerpolitie uit Enschede te halen en die op laten inhakken. ‘Dan zijn we de oproerkraaiers zo kwijt’. Mulder bracht nog naar voren dat in de Papillon bezoekers van 14 jaar komen terwijl de ander gelegenheden een strenge controle houden op de minimumleeftijd van 16 jaar.

Mevrouw Plasman dacht ook nog aan een grote groep alleenstaanden, jongeren en gescheiden personen. ‘Als die niet uit kunnen gaan krijgen ze helemaal geen poot aan de grond’. Hetgeen de burgemeester deed opmerken dat ze dan toch wel bij de nieuwe huwelijksmarkt van de TROS terecht zouden kunnen. ‘Maar mensen, denk erom, dit is geen kwestie van Cafehoudertje-pesten’. Op donderdagmiddag om vier uur hebben we nog een eerder geplande zitting van de commissie en dan zal ik er voor instaan dat een deputatie van U de gelegenheid krijgt om als spreekbuis voor uw vakgenoten te fungeren. U kunt dan nogmaals uw wensen en grieven aan de commissie voorleggen.Maar ook daar wordt nog niets beslist, dat gebeurt in de raadsvergadering.

Horeca voelt zich overvallenDe horeca in de gemeente Hardenberg kijkt met spanning uit naar de raadsvergadering van morgenavond. Dan komt het voorstel in de raad om het sluitingsuur van de bars te vervroegen. Inplaats van 2 uur moeten de gasten dan al om 12 uur de deur uit. Zoals gemeld heeft de horeca hiertegen geprotesteerd en voorgesteld om nog geen beslissing te nemen, maar een commissie te vormen om tot een redelijker oplossing te komen.

Wat is er allemaal gebeurd dat b. en w. nu plotseling met het voorstel tot een vervroeging van het sluitingsuur zijn gekomen? Anderhalf jaar geleden begonnen er weer klachten te komen over jeugdige barbezoekers die zich met name in het Oosteinde en de Stationsstraat te Hardenberg baldadig en vernielzuchtig gedroegen. Jongeren die uit Westerhaar en Vroomshoop kwamen zetten dit in de trein voort. Een jaar geleden kwamen er uit Bergentheim heftige reacties op de plannen van een horeca-ondernemer daar een bar te vestigen.

Enkele raadslieden lieten hun verontrusting in de raad en de commissievergadering blijken. In die discussie werd gesproken van een barprobleem. Intussen was ook de gemeentelijke dranknota ‘Vechten tegen de bierkaai?’ verschenen. Als er in de commissies een vroeger sluitingsuur aan de orde kwam heeft de burgemeester L.A. van Splunder er steeds op gewezen dat dit geen oplossing zou zijn. Hij zei dan dat men de sluiting beter vrij kon laten.

Als er goed genotuleerd is moet dit in de notulen terug te vinden zijn. In ieder geval heeft de krant er wel melding van gemaakt. In de dranknota zelf werd een reeks van vrijblijvende suggesties gedaan om problemen aan te pakken. Zijdelings kwam daarbij ook een vervroegd sluitingsuur naar voren als een soort ontmoedigingsbeleid. In de nota wordt er wel op gewezen, dat het korter open zijn er waarschijnlijk niet toe zal bijdragen dat er minder gedronken wordt en dat het niet ondenkbaar is, dat er in de korte tijd meer gedronken wordt.

In de nota staat ook dat strafrechtelijk optreden tegen ordeverstoorders op de openbare weg een moeizame zaak is. ‘Optreden lokt gemakkelijk relletjes uit, terwijl men geen visitekaartje pleegt na te laten of in het zicht van de politie de gewraakte handelingen pleegt’. En verder:’Onzes inziens is een preventieve aanpak het meest aangewezen. Het is duidelijk dat maatregelen van het gemeentebestuur en de politie hooguit voor een deel effect kunnen sorteren. De sleutel van de oplossing ligt veeleer bij de mentaliteitsverandering, waarbij het thuisfront de hoofdrol speelt’. ‘Het is duidelijk dat de controle op hetgeen zich in de inrichtingen afspeelt niet zodanig kan zijn dat het plegen van strafbare feiten onmogelijk is. De exploitant heeft geen belang bij politie in zijn zaak. Moeilijkheden worden vaak intern geregeld’.

Dit is ook een punt waarop de horecamensen wijzen. Lastige klanten worden uit de zaak verwijderd. Wat er dan op straat gebeurt ligt buiten zijn gezichtsveld. Van de zijde van de horeca is er dan ook al op gewezen, dat dit een taak van de politie is. In de nota staat, zoals juist is geciteerd, dat op straat er een taak voor de gemeente en politie is weggelegd, maar dat dit erg moeilijk is.  De horeca redeneert nu:’Omdat dit voor de gemeente en politie een moeilijke taak is, moeten wij dit dan ontgelden? In onze zaak zorgen we zelf voor de nodige orde’. Verder wordt door de horeca op het feit gewezen, dat het niet reëel is dat als er in het Oosteinde wel eens overlast is, hiervoor alle zaken in de gehele gemeente moeten boeten.

De horeca heeft zich in de gesprekken met de burgemeester onlangs laten overdonderen door het verwijt, dat de horeca wel erg laat met haar protest is. Nu ze het hebben laten bezinken, komt men tot de conclusie dat dit verwijt niet terecht is. De nota op zichzelf was geen dreiging voor een vervroegd sluitingsuur. Bovendien was de nota een werkstuk van een ambtenaar en geen beleidstuk of definitief voorstel.
P.s. deze maand kwam het voorstel van B. en W. om over te gaan tot een vroeger sluitingsuur.

‘Pas nu hebben we echt kunnen reageren op een wezenlijk punt’, aldus de horeca. ‘De nota was geen concreet stuk en bevatte geen beleidsvoornemens. Het raadsvoorstel bevat wel beleidsvoornemens en is voor de horeca nu wel concreet. De horeca heeft er direkt op gereageerd maar heeft niet meer kunnen doen dan dat’. Niets bevroedend hebben verscheidene horecazaken net een uitbreiding en modernisering gepleegd. Zij voelen zich als de raad met het voorstel akkoord gaat, ernstig gedupeerd en zien de financiële strop al boven hun hoofd hangen. In alle discussies over het voorstel vraagt men zich ook af of het vroeger sluiten geen afbreuk doet aan de functie van Hardenberg. Hardenberg pretendeert immers een industriekern te zijn, een gemeente met een centrum- en groeifunctie…
Kortom, de horeca bespeurt vele tegenstrijdigheden en vraagt dan ook aan de raad om tot nadere bezinning over te gaan en een commissie te vormen waarin vertegenwoordigers van de gemeente, politie en horeca zitting hebben.

In de partijblad ‘Subrosa’ van de PvdA in Hardenberg wordt door de redactie de vraag gesteld: ‘Zou burgemeester Van Splunder, na de diverse openingen van café’s ook de officiële sluiting verrichten? In het blad staat verder: ‘Volgend jaar komen er nieuwe welkomstborden voor toeristen. Daar komt dan op te staan Welkom in Hardenberg. Hier rust u goed uit: omdat het café al om 12 uur sluit. Zondags voelt u zich dan lekker fris, voor de eerste mis’.

Horeca wil pratenEen afvaardiging van de horeca-wereld in Hardenberg heeft verleden week donderdag de bezwaren mogen uitspreken die men heeft tegen de voorgenomen maatregelen inzake de nota ‘Vechten tegen de bierkaai’. De aanwezigen deden dit, na overleg met burgemeester mr. L. van Splunder in de commissie Algemene Zaken. Ook hier kregen de bar- en café-eigenaars weer te horen dat zij erg laat waren met hun reacties hetgeen hen deed opmerken dat er in de nota nergens over het sluitingsuur wordt gesproken. (in punt 4.5.3 van de nota wordt wel terdege over een sluitingsuur gesproken. red.)

Om alsnog een snelle reactie te geven werd direct na de vergadering een brief opgesteld dia aan de raadsleden werd verzonden en waarin om nadere besprekingen wordt gevraagd en waarin nadrukkelijk wordt verzocht nog géén besluit te nemen. Ook aan de bewoners van het Oosteinde en omgeving werd om een reactie gevraagd maar die werd niet gegeven. ‘Natuurlijk hebben wij wel commentaar, maar wij hebben indertijd afgesproken geen verdere acties te ondernemen en geen publicaties meer te doen. Dit in afwachting van de totale ontwikkeling in deze zaak. Het zou niet correct zijn om nu toch iets te gaan publiceren’, aldus de bewoners van de het Oosteinde. De brief van de in haast opgerichte Horecavereniging afd. Hardenberg laten wij hieronder zonder commentaar in zijn geheel volgen.

Geacht College en Leden van de Raad.
Het bijwonen van de openbare vergadering van de Commissie Algemene Zaken is voor de Hardenbergse Horeca-ondernemers aanleiding geweest zich nog eens op de nu ontstane situatie te beraden. Met name de uitlating van de voorzitter van de Commissie Algemene Zaken, dat hij kennelijk tevergeefs heeft zitten wachten op een reactie van de Hardenbergse Horeca-ondernemers, willen wij alsnog gaarne reageren. Wij erkennen, dat de nota ‘Vechten tegen de bierkaai’ reeds een aanzienlijke tijd in roulatie is, maar dat de zeer recente concrete invulling daarvan veel onrust in onze gelederen heeft veroorzaakt.
Wij vinden de vervroeging van het sluitingsuur tot 00.00 uur op zaterdag en zondag een te eenzijdige maatregel om de problematiek in te dammen. Wij stellen daarom het volgende voor: Het instellen van een Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Plaatselijke Overheid, de Politie, de Horeca en alle overige betrokkenen, die zich op zeer korte termijn gaan bezig houden met het vinden van oplossingen welke voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Mede op grond van bovenstaande verzoeken wij u een beslissing zoals voorgesteld is door de Commissie van Algemene Zaken aan het College van Burgemeester en Wethouders op te schorten. In afwachting van uw beslissing tekenen wij met de meeste hoogachting.
Hoogachtend,
Horecavereniging afd. Hardenberg,
G.J.Plasman, voorzitter.

Vanavond, dinsdag 3o oktober, om zeven uur  begint de raadsvergadering waarin de betreffende nota zal worden behandeld. Vermoedelijk zal de publieke belangstelling zeer groot zijn omdat het hier niet alleen om een ‘probleem Oosteinde’ gaat, maar om een zaak die heel de gemeente betreft.

Heerlijk helder HardenbergMet ingang van 1 december zullen alle horecagelegenheden elke avond (of nacht zoals u wilt) om 00.30 uur moeten sluiten. Daarnaast wordt een streng ontheffingsbeleid gevoerd, waarbij uitsluitend voor bruiloften, uitvoeringen en andere gelegenheden van bijzondere en incidentele aard ontheffing voor één dag wordt verleend. Dit is het resultaat van het gevecht tegen de bierkaai, gebaseerd op deze nota die als discussiestuk verleden jaar (1978) werd gepresenteerd en halverwege dit jaar door de bewoners van het Oosteinde, op grond van de gerezen en toenemende overlast in een stroomversnelling werd gebracht. Hoewel het college van B en W had voorgesteld om op zaterdag en zondag om 00.00 uur te sluiten had dit college geen moeite om de voorstellen van de raad, algehele sluiting om 00.30 uur, over te nemen.

Zonder hoofdelijke stemming werd het voorstel aanvaard.  Bovendien werd besloten om bij gemeentelijke openbare recepties geen alcoholhoudende dranken meer te schenken. De besluiten werden genomen in een met spandoeken versierde raadszaal waar teksten waren te lezen als: ‘Laat de caféhouder vrij, dan is de burger blij’, en ‘Wij wensen vrijheid van sluitingsuur’. Dit was voor de burgemeester mr. L. van Splunder reden om op te merken dat er geen enkel overleg met de huishoudelijke dienst was geweest. ‘Dat zou toch wel wat eleganter zijn geweest. Maar we willen niet kinderachtig wezen en ze, zolang het geen Poolse landdag wordt, niet verwijderen’. De discussies werden geopend met een uitgebreid betoog van Hamhuis (CDA) die constateerde dat wel de titel van de nota maar niet de inhoud voldoende bekend is geworden.  Opmerkelijk was zijn mededeling, die overigens nog niet kon worden nagegaan, dat de bieromzet in de sporthal De Meet, groter zou zijn dan in de plaatselijke horecagelegenheden. Hamhuis vroeg zich af of een sluitende exploitatie van de sportaccommodaties soms afhankelijk wordt van de drankomzet.

Heerlijk helder fotoKomende bij het voorstel van het sluitingsuur stelde de CDA-woordvoerder dat de woonfunctie de oudste rechten heeft, zij het in een gepast kader. ‘Het leefpatroon is echter voor veel mensen veranderd en men zoekt de gezelligheid meer buitenshuis en in de late en nachtelijke uren. Wij kunnen daar geen waarde-oordeel over uit spreken’. Het CDA was van mening dat het plegen van overleg zou kunnen leiden tot uitstel van de te nemen maatregelen voor de tijd van een half jaar en dat dit een onmogelijke zaak zou worden.

spandoeken in de raad‘Laat de caféhouder vrij, dan is de burger blij’. ‘Wij wensen vrijheid van sluitingsuur’. Het waren twee van de spandoeken die er wellicht voor het eerst in de geschiedenis in de raadszaal van het Hardenberger raadhuis op waren gehangen voor de aanvang van de raadsvergadering.

Er was een enorme belangstelling van publieke zijde voor deze raadsvergadering, omdat de nota ‘Vechten tegen de bierkaai’ aan de orde zou komen. Via een geluidsverbinding komen eveneens meeluisteren in de trouwzaal, welke eveneens afgeladen vol was. Toen burgemeester en wethouders met gemeentesecretaris drs. G.Jonker de raadzaal binnen kwamen, zei de burgemeester erover, dat over het plaatsen van deze spandoeken geen overleg met B en W was geweest. ‘Het zou wel fatsoenlijk zijn geweest als daarover overleg was gepleegd, maar als u er geen Poolse landdag van maakt, dan heb ik er niet de minste moeite mee’.

Rookwolken
De CDA-er Hamhuis trok parallellen tussen het alcoholgebruik en het roken. ‘Op dit moment zit ik dan ook gehuld in de rookwolken zoals die momenteel door het hoofd van politie om me heen worden gelegd’, zei de heer Hamhuis, die een paar meter voor de heer van Brakel in de raadzaal zat. Voor hij tot die uitspraak kwam deelde burgemeester Van Splunder mee, dat er op het laatste moment nog een vijftal brieven voor de raad binnen waren gekomen. Van de heren Timmerman, consulent van de nationale horecabond en Plasman, beiden met de strekking een beslissing uit te stellen.

spandoeken in de raad 2

Van de klanten van de Papillon Bar ‘die de dupe dreigen te worden van een klein groepje’ van veel handtekeningen voorzien en een brief van de bewoners van Oosteinde, welke zich niet zouden kunnen verenigen met een uitstel van de beslissing.