Geschiedenis
consumptiekaart Papillon 2006-09-23_Gert_Tak DSC_4764-a

Edwin Westerhoff

Bar-discotheek De Bijenkorf in Bergentheim heeft de deuren moeten sluiten. Het pand stond al enkele weken leeg. Het schijnt dat de zaak toch niet uit kon. Sinds maandag is ook bar-discotheek Papillon aan het Oosteinde te Hardenberg dicht. Getuige een spandoek krijgt de burgemeester de schuld. Hier wordt gedoeld op het vervroegde sluitingsuur dat een paar jaar geleden is ingevoerd. Aan de sluiting van de Papillon liggen echter enkele andere oorzaken ten grondslag.
De fiscus heeft de duimschroeven dusdanig aangedraaid dat het bedrijf niet verder gerund kon worden. Verder schijnt ook het bezoek wat te zijn teruggelopen. Dit ligt niet zozeer aan het vervroegde sluitingsuur maar meer aan de gewijzigde situatie van het centrum door de realisering van het winkelerf. Omwonenden was het al opgevallen, dat het er niet zo druk meer was. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit, dat het jeugdig publiek er nu niet meer met de auto en de brommer konden komen.

Bijenkorf dicht

Van de Papillon was gisteren niemand voor commentaar bereikbaar. Als de bar definitief dicht blijft, en daar lijkt het thans op, zal er hoogswaarschijnlijk geen horecabedrijf meer in gevestigd worden. Burgemeester mr. L.A. van Splunder deelde desgevraagd mee dat er dubbele bestemming op ligt. Het is zowel bestemming winkel als horecabedrijf. Doordat echter de raad in november 1979 een maximum aan het aantal vergunningen heeft gesteld is de kans groot dat een andere gegadigde geen vergunning krijgt. Er is namelijk geen sprake meer van een overgangsrecht.
Papillon dicht

‘Uit oogpunt van ruimtelijke ordening zullen we met het pand als het leeg komt iets anders moeten doen’, aldus burgemeester Van Splunder. Het maximum wil echter niet zeggen dat het plan van de heer G. Muis uit Bruchterveld, om van het voormalig hotel Brouwer een gezellige bistro te maken niet door kan gaan. ‘Dit plan juichen wij toe, temeer omdat de heer Muis het oude karakter van het pand wil bewaren’, voegt de burgemeester toe. Wat de positie van de horeca betreft wijst de heer G. Brus, secretaris van de Hardenberger Horecavereniging er op, dat de mensen het tegenwoordig wel wat zuininger aan doen. Voor bars wijdt hij de teruggang van het aantal bezoekers ook wel aan het vervroegde sluitingsuur. ‘Je moet het nu overdag zien te verdienen, maar wie gaat er nu overdag uit. Dat gebeurt ’s avonds in de wat latere uren, maar dan moet je om half één al weer sluiten,’ is zijn commentaar. ‘Als je wat langer open wilt zijn moet je iedere keer verlenging aanvragen. Er moet dan wel iets bijzonders zijn’.

Hij vindt dat ook de belasting het de horecabedrijven niet gemakkelijker maakt. ‘Het geld wordt vervroegd geïnd en je krijgt weinig ruimte’, zegt hij. Hij is wel van mening dat men de belastingzaken in orde moet hebben omdat het anders je eigen schuld is. Hij zei niet te weten hoe dat met de Papillon ligt. Geruchten gaan er dat er hier sprake is van belastingschuld. ‘Als er een paar bedrijven dicht gaan dan krijgen anderen het misschien wat beter, maar dat is natuurlijk niet de opzet. Ieder horecaondernemer moet zijn brood in zijn bedrijf kunnen verdienen’, aldus de heer Brus.

Geen garanties bij vrije sluitingstijden
De raad van Hardenberg heeft unaniem besloten om voorlopig geen wijziging te brengen in het sluitingsuur van de horecabedrijven in deze gemeente. Hierom was gevraagd door de Jonge Socialisten (JS) die een brief aan de raad hadden geschreven, vergezeld door meer dan 1300 adhesiebetuigingen. Uitvoerig werd er gesproken over de mogelijkheden die er zouden zijn om toch tot een vrijlating van het sluitingsuur te komen, de rol die de overleggroep tot nu toe heeft gespeeld, een eventueel selectief sluitingsbeleid, zodanig in de gemeente verdeeld tussen stad en buitendorpen. Het gebrek aan garanties dat het nu beter zou gaan dan in 1979, toen het huidige sluitingsuur van 00.30 uur werd vastgesteld, gaf de doorslag dat er nog niet van zou worden afgeweken. Wel werden duidelijk initiatieven aangedragen die tot verbetering van overleg en mogelijkheden zouden kunnen leiden.

‘De JS eisen in die brief, maar er valt niets te eisen. Het is een democratisch genomen besluit,’ aldus Buiteman (VVD) die de spits afbeet. Niettemin bleek hij een voorstander om het beleid te herzien. ‘Als we de regels niet veranderen weten we ook niet of het beter zal worden. Dan hebben we ook geen zekerheid. Met het huidige sluitingsuur kan het ook fout gaan. Men zoekt bovendien zijn heil elders en dat is ook oneerlijke concurrentie. Er zijn mensen die zeggen: ‘We kunnen ze toch niet thuis houden. We hebben ze liever laat thuis uit de stad dan laat elders vandaan. Bovendien is onze politie capabel genoeg om op te treden’.

In tegenstelling met de VVD sprak Hamhuis (CDA) die zich achter het beleid van het college kon scharen. Wel had hij enkele opmerkingen. Bijvoorbeeld over de geluidshinder en de geluidsbegrenzers die nog niet overal zouden zijn aangebracht. ‘Waarom wordt dat niet met kracht ter hand genomen, bij andere bedrijven worden de bepalingen toch ook streng nageleefd en gecontroleerd?’ De indertijd genomen maatregelen noemde het CDA geen betutteling maar een bescherming van andere burgers.  ‘Er is geen enkele aanleiding voor een langere openingstijd voor de horeca, dan komt de stroom toch weer op gang. We zijn wel voorstander van een soepeler ontheffingsbeleid. In een selectief beleid zien we geen heil want dan gaan we het alcoholtoerisme binnen de gemeente krijgen.’

Voor de PvdA zette Zuidema de zaken vanaf 1979 nog eens op een rijtje. ‘We betreuren het nog altijd dat ook ander bedrijven, zoals in het buitengebied, er bij zijn betrokken. Maar de overleggroep heeft ook geen duidelijke taakstelling meegekregen. De problemen zijn in hoofdzaak veroorzaakt door jongeren van buiten Hardenberg en die doen het nu elders. Maar er is nog nooit een analyse gemaakt van de problemen en hun oorzaken. De bareigenaren kunnen toch ook een eigen tapbeleid voeren? Ook is het jammer dat we feitelijk in die overleggroep niet de consument, in hoofdzaak dus de jongeren, hebben betrokken.’ Zuidema zou graag een verschil zien in het beleid dat geldt voor de stad en het buitengebied, ook in samenwerking met de overleggroep. ‘We moeten niet terug naar dezelfde situatie, de woonfunctie van het centrum moet wel overeind blijven’.

Pouwels (GPV) vond het niet nodig om het beleid te herzien. ‘Het ging om de overlast en de woonfunctie en we zijn dankbaar dat het beleid heeft geholpen en de rust is teruggekeerd. Maar bovendien heeft de overheid toch ook de taak een ontmoedigingsbeleid voor de alcohol te stimuleren. Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid die dan door andere gemeenten kan worden overgenomen. Ik vind het jammer dat deze brief er zo ligt, dit bevordert het alcoholgebruik’.

De tijden zijn niet zodanig veranderd dat er iets nieuws verwacht kan worden. Dat was een van de conclusies van burgemeester mr. L. van Splunder in zijn antwoord op de reacties van de verschillende partijen in de raad bij de behandeling van de nota inzake het horecasluitingsuur. Geen van de politieke partijen, met uitzondering van de VVD, zag het zitten om dat sluitingsuur van 00.30 uur te veranderen. ‘Het is mij overigens opgevallen dat niemand heeft gepleit voor meer vrijheid van de horecaondernemers om zelf dat sluitingsuur te bepalen. Gelukkig niet’. De heer Van Splunder zette uiteen dat de verantwoordelijkheid niet af te wentelen is op de schouders van het bedrijfsleven. ‘Ik zou het schitterend vinden als we zo met elkaar konden leven dat iedereen in volle vrijheid zou kunnen genieten. Maar het kan nu eenmaal niet. Het was een jarenlange overlast en terreur, maar het is en was niet te zien of het nu wel of geen mensen waren uit Hardenberg.

Natuurlijk, de politie kent er wel enkelen. Tien jaar lang hebben we een liberaal beleid gevoerd met een sluitingstijd van 02.00 uur en een royale ontheffingsmogelijkheid. Maar veronderstel dat we terugkeren naar de oude situatie. Als het uit de hand loopt moeten we weer optreden en moeten we terug-naar-af.  Je zult maar politieman wezen om met zo’n beleid de straat weer op te moeten’.

De burgemeester ging ook nog in op de vragen van de raadsleden. Voor wat betreft de geluidsbegrenzers zei hij, dat dit via de wetgeving ingevoerd moet worden. Er zijn inderdaad enkele bedrijven waar ze nog niet zijn aangebracht en er is nu een modelverordering in ontwerp om de voorwaarden voor een muziekvergunning aan te passen. Een selectief beleid zag de burgemeester niet zitten, ondanks enkele vragen uit de raad.

‘Ik vecht tegen een beleid van willekeur’. Van Splunder betreurde, met Zuidema (PvdA), het dat de overleggroep geen betere taakstelling heeft gekregen. ‘In die groep werd telkens gevraagd naar verruimingsmogelijkheden voor de sluitingstijden en om gesprekken met de burgemeester of de raad. Maar nooit is er een enkel initiatief uit die groep gekomen. Het zou misschien beter zijn als deze groep geherstructureerd zou worden met mensen uit bredere lagen van de bevolking’.
In tweede termijn kwamen nog enkele sprekers terug op het onderwerp. Buiteman (VVD) pleitte voor een enquête onder de horeca-ondernemers. Hij zou graag weten wat zij nu eigenlijk willen.

Zuidema zag een enquête niet zo zitten. ‘Het werken daarmee is niets, een handige prater kan daar alle kanten mee op. Maar ik pleit voor een selectief beleid, zeker waar woon- en uitgaansfunctie met elkaar in botsing komen. Er moet ook een duidelijk signaal naar de overleggroep gaan vanuit de gemeenteraad. Ik blijf wel pleiten voor een andere aanpak maar sta voorlopig nog wel achter het collegestandpunt’.

CDA-woordvoerder Hamhuis vond de zaak feitelijk niet zo urgent en zag liever dat het door de nieuwe gemeenteraad na 8 september behandeld zou worden. ‘Maar de overheid moet het ontmoedigingsbeleid van het alcoholgebruik toch ook stimuleren’. De burgemeester zag niets in de enquête zoals Buiteman die voorstelde. ‘Sinds 1979 hebben de mensen tijd genoeg gehad om initiatieven te nemen. Wel ben ik bereid om in de commissie Algemene Zaken me te buigen over het signaal naar de werkgroep en de rechtsgelijkheid. Maar ze moeten niet bij voorbaat gaan hameren op een sluitingstijd van twee uur. En ik zal geen initiatief nemen voor een werkgroep nieuwe stijl.’ Zuidema trok de slotconclusie en toonde zich zeer tevreden. ‘Het is een nieuw spoor dat we zijn opgegaan.’

Alleen praten over latere sluitingstijd heeft geen zin.

De heren Zuidema (PvdA) en Buiteman (VVD) hebben gisteravond in de raad gepleit voor verruiming van de barsluitingstijd. ‘Het college vindt dat er geen zekerheid is dat er geen overlast meer zal worden veroorzaakt. Maar hoe kan men hier achter komen als men het niet eens probeert de bars langer open te houden?’ aldus de heer Buiteman. Hij betoogde dat door de overlast bij enkele bars ook andere bedrijven vroeger moeten sluiten. Hij noemde dit onredelijk.
De VVD-er wees er op dat bij milieuzaken geldt dat de vervuiler betaalt en dat dit ook zou moeten gelden in deze kwestie, namelijk de veroorzaker betaalt’. Hij pleitte voor een later sluitingsuur, vooral nu het voor veel bedrijven steeds moeilijker wordt.

‘Ik heb ook ouders gesproken die zeiden, ik heb liever dat ze later thuis komen uit een café in Hardenberg dan uit een café uit een andere plaats. Je kunt ze toch niet thuis houden’. Hij pleitte voor een enquête over deze zaak. De heer Zuidema constateerde dat het alcoholgebruik per hoofd van de bevolking nog steeds stijgt. Hij zei dat overheidsmaatregelen niet veel zullen uithalen omdat de oorzaken niet worden weggenomen. Ook hebben wij nagelaten een analyse te maken van de oorzaken van de overlast.

Hij deed het voorstel om:

  1. Barbezoekers in de bestaande overleggroep op te nemen
  2. Het maken van een ondescheid tussen het centrum en het buitengebied
  3. Het plegen van een onderzoek naar de oorzaken en de mogelijkheden om overlast te voorkomen.

GPV-er Pouwel wees er op dat destijds de maatregelen wel tot effect hebben geleid. ‘De overheid heeft de taak een ontmoedigingsbeleid te voeren want alcohol is een groot kwaad’, zei hij. Burgemeester mr. L. A. van Splunder memoreerde dat Hardenberg 10 jaar lang in de regio een unieke plaats heeft ingenomen met een ruim sluitingsuur.

De suggestie van de heer Buitenman om een enquête te houden wimpelde hij af. ‘Een enquête geeft nog geen goed beeld wat de gemeente wil’. Het hanteren van 2 sluitingstijden achtte hij juridisch onmogelijk. De raadsvoorzitter zei dat er alleen een mogelijkheid is als men weer terugkeert naar de oude regeling, waarbij de burgemeester weer ontheffing kan geven. ‘Ik kom dan wel in een willekeurpositie terecht, zei hij. Hij voegde er aan toe dat de horeca alleen maar in de overleggroep spreekt over verruiming van de sluitingstijd en niet met andere voorstellen is gekomen. Hij zei ook wel te weten dat er in de gemeente Coevorden een ontheffingsbeleid van geval tot geval wordt gehanteerd.

De heer Zuidema stelde dat een scheiding van gebieden mogelijk is door dit via de politieverordening te regelen. Dat de horeca niet met andere voorstellen is gekomen is volgens hem te wijten aan het feit dat de exploitanten niet duidelijk is geworden welke vrijheid ze in de overleggroep hebben. ‘Destijds hefft de raad in een stress-situatie gehandeld en toen maatregelen genomen in de repressieve sfeer’.  Hij zei dat is nagelaten om de oorzaken te onderzoeken. Hij pleitte voor een overleggroep nieuwe stijl. Burgemeester van Splunder antwoordde hier wel voor te zijn maar hiertoe geen initiatieven te nemen. Hij vond dat de horeca hier mee moet komen.

De Horeca Vereniging Hardenberg vindt dat de sluitingstijd van bars moet worden verlengd. De HVH, waarvan de heer G. Brus uit Slagharen het secretariaat heeft, wijst er op dat het sluitingsuur van 00.30 uur achterhaald is en niet past bij de belangrijke streekfunctie die Hardenberg vervult. Daarbij wordt gewezen naar de industrie, toerisme en nieuw winkelerf.

De HVH vindt de handhaving van het vroege sluitingsuur middeleeuws. ‘Aangezien de horeca een belangrijke sociale functie verricht betreuren wij dat in deze moderne gemeente een middeleeuws sluitingsuur wordt toegepast. Wij en onze gasten betreuren dit zeer’, aldus de HVH. De HVH richt zich daarom op de politieke partijen. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 2 juni.

‘Enkele politieke partijen zien nu ook in dat deze meetregel ten nadele van een zo’n moderne gemeenschap werkt. Daar wij als horeca een eenzame strijd voeren doen wij een beroep op de weldenkende burgers een stem uit te brengen op die partijen die onze materie daadwerkelijk behartigen’.

De PvdA heeft het verlengen van het sluitingsuur in haar partijprogramma staan. De Jonge Socialisten uit de PvdA hebben een kaartenactie gehouden om een langer sluitingsuur te realiseren. Reeds meer dan 1300 kaarten zijn reeds ondertekend.

De Jonge Socialisten en een groep jongeren in Hardenberg zijn het niet eens met de conclusie van B en W dat de barsluiting niet verruimd moet worden. Zoals gemeld vindt ook de Horeca Vereniging Hardenberg dat de regeling weer soepeler gehanteerd moet worden. De betrokkenen wijzen er op, dat in Coevorden een selectief beleid wordt gevoerd, die goed voldoet.

En verder wordt gewezen op de gemeenten Gasselte en Gieten waar de colleges van B en W als proef de sluitingstijden willen vrij laten. Bij de bars aldaar is dit goed ontvangen. Bij navraag blijken de café’ s er niet zo’n behoefte aan te hebben. Voor een half jaar wil men de proef nemen. De horecabedrijven mogen in die periode zelf weten hoe laat ze gaan sluiten. Er zijn bars die voor zichzelf de tijd op 2 uur , ook 3 uur en zelfs 4 uur hebben gesteld. Gesteld wordt dat het hier om een bepaald publiek gaat, dat gauw door zal hebben tot hoe laat een bepaalde bar geopend blijft.

De betrokkenen die de sluitingstijd in Hardenberg weer verruimd willen zien, vinden dat ook in deze gemeente de proef kan worden genomen.

Na twee weekeinden met rake klappen lijkt het er op dat de rust in het centrum van Hardenberg is weergekeerd. Een rust die misschien wat betrekkelijk kan zijn, want er waren verschillende faktoren die er een rol in hebben gespeeld. Zo was de regen, zoals te verwachten, de grootste bondgenoot van de politie, waardoor het slecht verblijven was in de natte en kille avonduren. Niettemin blijkt ook wel dat het publiek, dat de vorige weken in drommen kwam kijken, het verstand gaat gebruiken. Slechts een handje vol kijklustigen vertoonde zich op de daarvoor geëigende plaatsen. Met zachte drang heeft de politie, die tot het uiterste paraat was, het centrum weten te ontruimen. Om goed 01:00 uur was de rust in het Oosteinde volledig teruggekeerd. Wéér een uur winst in vergelijking met vorige week.

Situatie wordt weer leefbaarVrijdagavond was het zoals gewoonlijk al rustig in het centrum. Zaterdagavond leek de kwestie wel weer op ‘scherp’ te worden gezet. De bar in het Oosteinde liep behoorlijk vol, mede doordat de City-bar aan de Markt gesloten bleef. De politie was alert en stond in koppels van twee man her en der te posten. Tegen 00:30 uur stonden zij tussen de honderden jongeren die de straat op kwamen. Een man, die een tegel in de hand had liet deze snel vallen toen hij vlakbij de agenten ontwaarde. Tot 00:45 uur bleef men wat joelen en schreeuwen en nam de wachtende groep jongeren, evenals de politie, een afwachtende houding aan. Daarna begon men met zachte dwang de jongeren te verspreiden. ‘Kom jongens, nu naar bed toe, het is hoog tijd’. Op deze manier wisten amper tien man politie taktisch honderden jongens en meisjes te verspreiden.

Te laat
Dat het niet tot uitspattingen kwam zoals in de vorige weekeinden kan misschien ook te wijten zijn aan de houding van de Papillon-eigenaar die op tal van plaatsen pamfletten had opgehangen met de mededeling dat rustverstoorders geen toegang meer tot zijn bar zouden hebben. ‘Daar is die man wel enkele jaren te laat mee gekomen’, vonden enkele bewoners uit de omgeving. ‘Voor die rust had hij eerder moeten zorgen, dan was het niet zover gekomen’. Ook het overleg dat de bar-eigenaar met de omwonenden wilde hebben, is niet ver gekomen. Ook zal het zeker tot de rust hebben bijgedragen dat de politie al een aantal dader van de gewelddaden heeft aangehouden.

Ook in de afgelopen dagen zijn weer enkele aanhoudingen gedaan. De 25-jarige G.M. uit Hardenberg werd aangehouden omdat hij in het vorige weekeinde vanaf het dak van de Hema afval heeft staan gooien. Na het opmaken van het proces-verbaal werd hij heen gezonden. Zaterdagavond werd ook nog de 16-jarige H.A.G. uit Coevorden aangehouden nadat hij een ruitje in een verkeerszuil op de hoek Stationsstraat-Gramsbergerweg had vernield. Mede omdat zijn laatste trein ruimschoots was vertrokken werd de jongen later door zijn ouders van het politiebureau afgehaald.

Overigens tekent de politie bij het afgelopen weekeinde nog aan dat er, hoewel duidelijk minder, toch nog te veel nieuwsgierigen op de been waren. ‘We hebben zelfs een echtpaar met kinderwagen naar ‘de brand zien gaan’, zegt korpschef Van Brakel. ‘Je blijft natuurlijk kijkers houden die het nooit afleren. Maar ik heb hoop dat we nu op de goede weg zijn en dat er voor omwonenden en barbezoekers een leefbare situatie gaat ontstaan’.

artikelDe burgemeester van Hardenberg, mr. L.A. van Splunder, protesteert tegen de uitspraak van Citybar-eigenaar G.Plasman (onze krant van..) omdat laatstgenoemde zijn woorden verkeerd heeft uitgelegd en waarschijnlijk zelfs helemaal verkeerd heeft begrepen. De heer van Splunder: ‘Woorden van de strekking als ‘ik wil dit winnen’ heb ik nimmer gebezigd. In het gesprek met de heer Plasman heb ik naar voren gebracht, dat hij zijn ideeën kwijt kan in het ingestelden overlegorgaan’. Waaraan de burgemeester nog heeft toegevoegd: ‘Daar kunt u uw inventiviteit inbrengen, maar zo lang er rellen zijn, zullen B en W en de raad geen wijziging kunnen doorvoeren. Ik heb die rellen niet gemaakt U hebt er belang bij, dat het goed gaat lopen’. Tot zover het commentaar van de heer van Splunder naar aanleiding van de lezing van de heer G.Plasman vanwege de sluiting van zijn Citybar in Hardenberg.

‘Het gemeentebestuur van Hardenberg denkt zeker dat de duivel uit de bierpomp komt’.

Kris Meerlo, exploitant van de plaatselijke video-discotheek Papillon, ieder weekeinde goed voor 2000 bezoekers, vecht met andere collega’s tegen het met anderhalf uur vervroegde sluitingsuur van alle horecabedrijven in deze middelgrote (30.000 inwoners) Overijsselse plaats. Gewoonlijk waren hier de bars en cafés tot ’s nachts twee uur open met speciale ontheffing van de burgemeester. Op 1 december 1979 draaide de gemeenteraad het besluit van de burgemeester met diens volledige instemming terug. Bars en cafés moeten voortaan in Hardenberg al om half één gesloten zijn. Bij de meeste genieters van een glas gedistilleerd is deze maatregel regelrecht in het verkeerde keelgat geschoten. Gevolg: veldslagen tussen barbezoekers en politie, waarbij rake klappen vallen, talrijke ruiten sneuvelen en heel wat opgewonden jongeren spoorslags in de cel verdwijnen.

Baksteen
Politiebewaking voor de woning van burgemeester mr. I. A. Splunder van Hardenberg voorkwam vorige week niet dat er plotseling tóch een enorme baksteen door het raam van zijn woonkamer zeilde. “In plaats van de hoffelijkheidspluim, wordt het horecaleven in Hardenberg helaas gekenmerkt door charges met gummilatten”, roept een verontwaardigde bareigenaar. “Dat is natuurlijk geen reclame voor onze stad, met veel toeristen in de buurt vanwege het ponypark Slagharen. Het publiek van goede wil mijdt Hardenberg steeds meer en wat we hier overhouden zijn voornamelijk de rellentrappers”.

Omzet

KrisGerrit Plasman, voorzitter van de Hardenbergse horeca: “Mijn omzet is de laatste tijd met zeker dertig procent verminderd. Dat is ook zo het geval bij tal van andere collega’s in de stad. We weten dat de burgemeester het alcoholprobleem landelijk wil aanpakken, te beginnen in Hardenberg. Maar het voert ons toch te ver wanneer het pilsje, dat wij binnen in alle gezelligheid tappen er kort daarna buiten door de politie weer wordt uitgeslagen”.

Hardenberg vormt met zijn dertig bars en discotheken een belangrijk uitgaanscentrum voor de gehele streek.
Exploitant Kris Meerlo: “Tegen sluitingstijd begeven grote groepen jongelui zich naar het station om de laatste trein te pakken. Er werden dan soms vernielingen aangericht en de buurtbewoners klaagden over de liederlijke taal van sommige brooddronken jongeren. Maar een barbezoeker is nu eenmaal geen kerkganger en zolang je een stad niet compleet drooglegt zul je altijd de randverschijnselen rond een pilsje drinken blijven houden”.

Klachten
Burgemeester Van Splunder legt uit: “Met de snelle groei van onze gemeente nam het alcoholgebruik onder de jongeren fors toe. Het regende klachten van burgers bij wie vernielingen waren aangericht. Zelf geven we het goede voorbeeld door op gemeentelijke recepties geen alcoholhoudende dranken meer te serveren”.

De Hardenbergse horeca heeft inmiddels tegen het vervroegde sluitingsuur bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Veel Hardenbergers schudden meewarig hun hoofd en voorspellen: “Zelfs met de steun van zijn rellenpolitie houdt de burgemeester dit niet lang vol”.

U mag van mij gerust noteren dat ik me mateloos heb geërgerd aan al die nieuwsgierigen.

Deze woorden zijn van burgemeester mr L. van Splunder naar aanleiding van de drommen kijkers en sensatiebezoekers tijdens de onlusten en het centrum van Hardenberg. “Die mensen hebben daar niets te zoeken en bemoeilijken het werk van de politie alleen maar. En dan durven ze ook nog te klagen als ze een tik met de gummilat hebben gekregen. Daar vragen ze dan zelf om”.

GUMMILATIn gelijke bewoordingen uit zich de korpschef der politie P. van Brakel. “Die mensen maken het ons extra moeilijk. Wij proberen op onze beurt alleen de raddraaiers te pakken, maar als die zich tussen het publiek verschuilen kan je niets uitrichten. We hebben soms charges achterwege moeten laten, alleen al omdat er teveel publiek stond en de onschuldigen klappen zouden krijgen”.

De nieuwsgierigheid van de Hardenbergse bevolking lokt ook wel andere opmerkingen uit. Zoals:”Die bewoners in het centrum vragen om een vervroegd sluitingsuur en nu staan ze nog tot twee uur en later buiten. Je ziet het, ze gaan niet eens slapen”. Ook blijkt dat iedereen tegen deze rellen is, maar toch gaat men er, met honderden tegelijk, naar staan kijken. Dat het niet van mensen ‘van buiten Hardenberg’ zijn konden we vorige week lezen in de lijst van aangehoudenen.
Praat de Hardenbergers maar echt niet schoon, die hebben ook niet allemaal een blanke lei, zegt de burgemeester. Natuurlijk, er zitten lui van buiten onze gemeente tussen. Maar de Hardenbergers zijn echt wel in de meerderheid.

De korpschef is echt wel tevreden met de resutaten van zaterdagavond. ‘Het beleid blijft ongewijzigd’, zegt de heer Van Brakel. ‘De eerste avond hebben we gewacht, hopende op het gezonde verstand van de mensen. Dat bleek op dat moment niet aanwezig te zijn. Daarom hebben we besloten om bij de eerste voet die scheef ging in te grijpen. U heeft gezien hoe het gegaan is. We hadden een flinke aantal mannen meer ingezet door de mobiele eenheid er bij te betrekken. Voorlopig kunnen we het echt wel zonder bijstand van elders af. Toch heb ik het idee dat een groot aantal jongeren het gezonde verstand ditmaal heeft gebruikt, want we hadden nog niet de helft van het aantal jongeren van vorige week op straat. Er zijn er heel wat weggebleven.’

Volgens de korpschef hebben de bareigenaars het voor het grootste deel zelf in de hand hoe een bar uitgaat, de wijze waarop de bezoekers naar huis gaan. ‘De heren zullen het zelf wel inzien, want het is uiteindelijk een puur commerciële zaak. Niet alleen het vroeger sluiten van de bar, maar ook het nu wegblijven van een groot aantal jongeren. Men zal echt wel tot een overleg moeten komen. Lukt dat en wordt bewezen dat het echt wel anders kan, dan zal in de toekomst mijns inziens ook een soepeler ontheffingsbeleid mogelijk kunnen zijn.

Op het gemeentehuis geeft een van de wethouders nog een misschien bruikbare suggestie. Laten de barhouders per bezoeker een toegang van ƒ5,- vragen. Daarmee wordt het verlies van de nu verloren late uren bestreden, maar we voorkomen ook het geloop van de ene bar naar de andere. Want als je telkens vijf piek moet betalen en je bezoekt alleen maar twee bars dan ben je een tientje kwijt en daarvoor kan je beter in één bar je pilsjes drinken. Zo probeert iedereen mee te helpen aan een bruikbare oplossing van de gerezen problemen. Maar het voorkomen van de onlusten zoals deze zich nu hebben voorgedaan kan ook door medewerking van de bewoners. Thuisblijven en niet gaan kijken. Men vergemakkelijkt het werk van de politie, men loopt geen risico voor een tik-van-de-lat en de rust en orde kunnen hersteld worden.