Geschiedenis
foto_161a Cor Johan Pasveer

Edwin Westerhoff

 

Zeker tiental ruiten stuk en 2 aanhoudingen

In een commentaar van politiezijde heeft hoofdinspecteur korpschef P. van Brakel over de rellen van zaterdagavond meegedeeld dat er na het middernachtelijk uur zaterdag op zondag tegen de duizend jongelui in het centrum van Hardenberg waren. Dit alles vanwege het vroegere sluitingsuur voor de horeca. Ten dele waren het sensatie-zoekenden maar ook ouderen waardoor het politiewerk er niet gemakkelijker op werd.veneb.

Deze mensen lopen dan uiteraard een groot risico. Men kan zich beter verre houden van onlusten als men daar liever zelf niet bij betrokken wordt. De Hardenbergse politie had enkele verloven ingetrokken en extra mensen in dienst en was er op voorbereid dat er problemen zouden ontstaan.
“We hadden de hoop dat iedereen z’n gezonde verstand zou gebruiken, maar dat was een hoop die ijdel bleek te zijn. Het was wel duidelijk dat deze jongeren hun eigen zaak geen goed doen en dat zij ook de horeca geen goed doen. Toen de eerste baksteen door een ruit ging van een winkelier, vrijwel onmiddelijk gevolgd door een tweede door de andere ruit, is de politie begonnen met het uitvoeren van charges” aldus de heer Van Brakel.

De politie werd bekogeld met stenen waardoor ook schade aan drie politieauto’s zijn ontstaan, een auto is zelfs nog op z’n kant gezet door de jeugd en heeft aanzienlijke schade. Minstens een stuk of tien ruiten zijn aan diggelen gegooid en twee jongeren werden door de politie aangehouden. Zij bleven de hele nacht door in het bureau en zijn pas zondagmiddag om drie uur weer vrijgelaten. Tegen hen zal proces verbaal worden opgemaakt

Vanwege vervroegde sluiting bars!

Rellen in centrum van Hardenberg
Het vervroegen van de sluitingstijd voor de horeca in Hardenberg van twee uur in de nacht naar half één, heeft in het afgelopen weekeinde voor hevige rellen gezorgd. Met name in de nacht van zaterdag op zondag trokken in Hardenberg hele horden jongeren door de straten van het stadscentrum en gooiden op verschillende plaatsen ruiten in. Er sneuvelden er zeker een tiental, waaronder één bij de burgemeester. Ook een aantal spiegelruiten van winkeliers gingen aan diggelen. Naar schatting van de politie waren die nacht zo’n duizend op sensatie beluste jongeren op de been. Toen de eerste steen door de ruiten ging, meteen gevolgd door een tweede, is de politie begonnen met het uitvoeren van charges.HOFSTEDE

Een paar verloven waren ingetrokken en er was voor extra manschappen gezorgd, zodat een vrij groot aantal politiemensen in actie was om op verschillende plaatsen de gummiknuppels te hanteren. Twee aanhoudingen werden er verricht. Een 18-jarige ging mee naar het bureau omdat hij een politieman met zijn brommerhelm op het hoofd sloeg. De tweede had zich niet willen verwijderen en viel de politie aan. De hele nacht zijn ze verder ingesloten geweest en pas zondagmiddag om drie uur weer op vrije voeten gesteld. Er zal tegen hen proces verbaal worden opgemaakt.

De rellen begonnen om half één toen er met vuurwerk werd gegooid in het centrum. Uit de groep die daarmee bezig was, kwam ook de eerste steen die een winkelruit vernielde. Tot omstreeks 3 uur in de nacht bleef het onrustig en ook de politieauto’s moesten het ontgelden. Drie liepen er schade op, een daarvan kreeg aanzienlijke schade toen deze wagen door de jongeren op zijn kant werd gezet. Ook zondagavond werd in het centrum nog een ruit ingegooid, maar verder bleef het deze avond rustig.

spandoeken in de raad‘Laat de caféhouder vrij, dan is de burger blij’. ‘Wij wensen vrijheid van sluitingsuur’. Het waren twee van de spandoeken die er wellicht voor het eerst in de geschiedenis in de raadszaal van het Hardenberger raadhuis op waren gehangen voor de aanvang van de raadsvergadering.

Er was een enorme belangstelling van publieke zijde voor deze raadsvergadering, omdat de nota ‘Vechten tegen de bierkaai’ aan de orde zou komen. Via een geluidsverbinding komen eveneens meeluisteren in de trouwzaal, welke eveneens afgeladen vol was. Toen burgemeester en wethouders met gemeentesecretaris drs. G.Jonker de raadzaal binnen kwamen, zei de burgemeester erover, dat over het plaatsen van deze spandoeken geen overleg met B en W was geweest. ‘Het zou wel fatsoenlijk zijn geweest als daarover overleg was gepleegd, maar als u er geen Poolse landdag van maakt, dan heb ik er niet de minste moeite mee’.

Rookwolken
De CDA-er Hamhuis trok parallellen tussen het alcoholgebruik en het roken. ‘Op dit moment zit ik dan ook gehuld in de rookwolken zoals die momenteel door het hoofd van politie om me heen worden gelegd’, zei de heer Hamhuis, die een paar meter voor de heer van Brakel in de raadzaal zat. Voor hij tot die uitspraak kwam deelde burgemeester Van Splunder mee, dat er op het laatste moment nog een vijftal brieven voor de raad binnen waren gekomen. Van de heren Timmerman, consulent van de nationale horecabond en Plasman, beiden met de strekking een beslissing uit te stellen.

spandoeken in de raad 2

Van de klanten van de Papillon Bar ‘die de dupe dreigen te worden van een klein groepje’ van veel handtekeningen voorzien en een brief van de bewoners van Oosteinde, welke zich niet zouden kunnen verenigen met een uitstel van de beslissing.

Heerlijk helder HardenbergMet ingang van 1 december zullen alle horecagelegenheden elke avond (of nacht zoals u wilt) om 00.30 uur moeten sluiten. Daarnaast wordt een streng ontheffingsbeleid gevoerd, waarbij uitsluitend voor bruiloften, uitvoeringen en andere gelegenheden van bijzondere en incidentele aard ontheffing voor één dag wordt verleend. Dit is het resultaat van het gevecht tegen de bierkaai, gebaseerd op deze nota die als discussiestuk verleden jaar (1978) werd gepresenteerd en halverwege dit jaar door de bewoners van het Oosteinde, op grond van de gerezen en toenemende overlast in een stroomversnelling werd gebracht. Hoewel het college van B en W had voorgesteld om op zaterdag en zondag om 00.00 uur te sluiten had dit college geen moeite om de voorstellen van de raad, algehele sluiting om 00.30 uur, over te nemen.

Zonder hoofdelijke stemming werd het voorstel aanvaard.  Bovendien werd besloten om bij gemeentelijke openbare recepties geen alcoholhoudende dranken meer te schenken. De besluiten werden genomen in een met spandoeken versierde raadszaal waar teksten waren te lezen als: ‘Laat de caféhouder vrij, dan is de burger blij’, en ‘Wij wensen vrijheid van sluitingsuur’. Dit was voor de burgemeester mr. L. van Splunder reden om op te merken dat er geen enkel overleg met de huishoudelijke dienst was geweest. ‘Dat zou toch wel wat eleganter zijn geweest. Maar we willen niet kinderachtig wezen en ze, zolang het geen Poolse landdag wordt, niet verwijderen’. De discussies werden geopend met een uitgebreid betoog van Hamhuis (CDA) die constateerde dat wel de titel van de nota maar niet de inhoud voldoende bekend is geworden.  Opmerkelijk was zijn mededeling, die overigens nog niet kon worden nagegaan, dat de bieromzet in de sporthal De Meet, groter zou zijn dan in de plaatselijke horecagelegenheden. Hamhuis vroeg zich af of een sluitende exploitatie van de sportaccommodaties soms afhankelijk wordt van de drankomzet.

Heerlijk helder fotoKomende bij het voorstel van het sluitingsuur stelde de CDA-woordvoerder dat de woonfunctie de oudste rechten heeft, zij het in een gepast kader. ‘Het leefpatroon is echter voor veel mensen veranderd en men zoekt de gezelligheid meer buitenshuis en in de late en nachtelijke uren. Wij kunnen daar geen waarde-oordeel over uit spreken’. Het CDA was van mening dat het plegen van overleg zou kunnen leiden tot uitstel van de te nemen maatregelen voor de tijd van een half jaar en dat dit een onmogelijke zaak zou worden.

Horeca wil pratenEen afvaardiging van de horeca-wereld in Hardenberg heeft verleden week donderdag de bezwaren mogen uitspreken die men heeft tegen de voorgenomen maatregelen inzake de nota ‘Vechten tegen de bierkaai’. De aanwezigen deden dit, na overleg met burgemeester mr. L. van Splunder in de commissie Algemene Zaken. Ook hier kregen de bar- en café-eigenaars weer te horen dat zij erg laat waren met hun reacties hetgeen hen deed opmerken dat er in de nota nergens over het sluitingsuur wordt gesproken. (in punt 4.5.3 van de nota wordt wel terdege over een sluitingsuur gesproken. red.)

Om alsnog een snelle reactie te geven werd direct na de vergadering een brief opgesteld dia aan de raadsleden werd verzonden en waarin om nadere besprekingen wordt gevraagd en waarin nadrukkelijk wordt verzocht nog géén besluit te nemen. Ook aan de bewoners van het Oosteinde en omgeving werd om een reactie gevraagd maar die werd niet gegeven. ‘Natuurlijk hebben wij wel commentaar, maar wij hebben indertijd afgesproken geen verdere acties te ondernemen en geen publicaties meer te doen. Dit in afwachting van de totale ontwikkeling in deze zaak. Het zou niet correct zijn om nu toch iets te gaan publiceren’, aldus de bewoners van de het Oosteinde. De brief van de in haast opgerichte Horecavereniging afd. Hardenberg laten wij hieronder zonder commentaar in zijn geheel volgen.

Geacht College en Leden van de Raad.
Het bijwonen van de openbare vergadering van de Commissie Algemene Zaken is voor de Hardenbergse Horeca-ondernemers aanleiding geweest zich nog eens op de nu ontstane situatie te beraden. Met name de uitlating van de voorzitter van de Commissie Algemene Zaken, dat hij kennelijk tevergeefs heeft zitten wachten op een reactie van de Hardenbergse Horeca-ondernemers, willen wij alsnog gaarne reageren. Wij erkennen, dat de nota ‘Vechten tegen de bierkaai’ reeds een aanzienlijke tijd in roulatie is, maar dat de zeer recente concrete invulling daarvan veel onrust in onze gelederen heeft veroorzaakt.
Wij vinden de vervroeging van het sluitingsuur tot 00.00 uur op zaterdag en zondag een te eenzijdige maatregel om de problematiek in te dammen. Wij stellen daarom het volgende voor: Het instellen van een Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Plaatselijke Overheid, de Politie, de Horeca en alle overige betrokkenen, die zich op zeer korte termijn gaan bezig houden met het vinden van oplossingen welke voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Mede op grond van bovenstaande verzoeken wij u een beslissing zoals voorgesteld is door de Commissie van Algemene Zaken aan het College van Burgemeester en Wethouders op te schorten. In afwachting van uw beslissing tekenen wij met de meeste hoogachting.
Hoogachtend,
Horecavereniging afd. Hardenberg,
G.J.Plasman, voorzitter.

Vanavond, dinsdag 3o oktober, om zeven uur  begint de raadsvergadering waarin de betreffende nota zal worden behandeld. Vermoedelijk zal de publieke belangstelling zeer groot zijn omdat het hier niet alleen om een ‘probleem Oosteinde’ gaat, maar om een zaak die heel de gemeente betreft.

Horeca voelt zich overvallenDe horeca in de gemeente Hardenberg kijkt met spanning uit naar de raadsvergadering van morgenavond. Dan komt het voorstel in de raad om het sluitingsuur van de bars te vervroegen. Inplaats van 2 uur moeten de gasten dan al om 12 uur de deur uit. Zoals gemeld heeft de horeca hiertegen geprotesteerd en voorgesteld om nog geen beslissing te nemen, maar een commissie te vormen om tot een redelijker oplossing te komen.

Wat is er allemaal gebeurd dat b. en w. nu plotseling met het voorstel tot een vervroeging van het sluitingsuur zijn gekomen? Anderhalf jaar geleden begonnen er weer klachten te komen over jeugdige barbezoekers die zich met name in het Oosteinde en de Stationsstraat te Hardenberg baldadig en vernielzuchtig gedroegen. Jongeren die uit Westerhaar en Vroomshoop kwamen zetten dit in de trein voort. Een jaar geleden kwamen er uit Bergentheim heftige reacties op de plannen van een horeca-ondernemer daar een bar te vestigen.

Enkele raadslieden lieten hun verontrusting in de raad en de commissievergadering blijken. In die discussie werd gesproken van een barprobleem. Intussen was ook de gemeentelijke dranknota ‘Vechten tegen de bierkaai?’ verschenen. Als er in de commissies een vroeger sluitingsuur aan de orde kwam heeft de burgemeester L.A. van Splunder er steeds op gewezen dat dit geen oplossing zou zijn. Hij zei dan dat men de sluiting beter vrij kon laten.

Als er goed genotuleerd is moet dit in de notulen terug te vinden zijn. In ieder geval heeft de krant er wel melding van gemaakt. In de dranknota zelf werd een reeks van vrijblijvende suggesties gedaan om problemen aan te pakken. Zijdelings kwam daarbij ook een vervroegd sluitingsuur naar voren als een soort ontmoedigingsbeleid. In de nota wordt er wel op gewezen, dat het korter open zijn er waarschijnlijk niet toe zal bijdragen dat er minder gedronken wordt en dat het niet ondenkbaar is, dat er in de korte tijd meer gedronken wordt.

In de nota staat ook dat strafrechtelijk optreden tegen ordeverstoorders op de openbare weg een moeizame zaak is. ‘Optreden lokt gemakkelijk relletjes uit, terwijl men geen visitekaartje pleegt na te laten of in het zicht van de politie de gewraakte handelingen pleegt’. En verder:’Onzes inziens is een preventieve aanpak het meest aangewezen. Het is duidelijk dat maatregelen van het gemeentebestuur en de politie hooguit voor een deel effect kunnen sorteren. De sleutel van de oplossing ligt veeleer bij de mentaliteitsverandering, waarbij het thuisfront de hoofdrol speelt’. ‘Het is duidelijk dat de controle op hetgeen zich in de inrichtingen afspeelt niet zodanig kan zijn dat het plegen van strafbare feiten onmogelijk is. De exploitant heeft geen belang bij politie in zijn zaak. Moeilijkheden worden vaak intern geregeld’.

Dit is ook een punt waarop de horecamensen wijzen. Lastige klanten worden uit de zaak verwijderd. Wat er dan op straat gebeurt ligt buiten zijn gezichtsveld. Van de zijde van de horeca is er dan ook al op gewezen, dat dit een taak van de politie is. In de nota staat, zoals juist is geciteerd, dat op straat er een taak voor de gemeente en politie is weggelegd, maar dat dit erg moeilijk is.  De horeca redeneert nu:’Omdat dit voor de gemeente en politie een moeilijke taak is, moeten wij dit dan ontgelden? In onze zaak zorgen we zelf voor de nodige orde’. Verder wordt door de horeca op het feit gewezen, dat het niet reëel is dat als er in het Oosteinde wel eens overlast is, hiervoor alle zaken in de gehele gemeente moeten boeten.

De horeca heeft zich in de gesprekken met de burgemeester onlangs laten overdonderen door het verwijt, dat de horeca wel erg laat met haar protest is. Nu ze het hebben laten bezinken, komt men tot de conclusie dat dit verwijt niet terecht is. De nota op zichzelf was geen dreiging voor een vervroegd sluitingsuur. Bovendien was de nota een werkstuk van een ambtenaar en geen beleidstuk of definitief voorstel.
P.s. deze maand kwam het voorstel van B. en W. om over te gaan tot een vroeger sluitingsuur.

‘Pas nu hebben we echt kunnen reageren op een wezenlijk punt’, aldus de horeca. ‘De nota was geen concreet stuk en bevatte geen beleidsvoornemens. Het raadsvoorstel bevat wel beleidsvoornemens en is voor de horeca nu wel concreet. De horeca heeft er direkt op gereageerd maar heeft niet meer kunnen doen dan dat’. Niets bevroedend hebben verscheidene horecazaken net een uitbreiding en modernisering gepleegd. Zij voelen zich als de raad met het voorstel akkoord gaat, ernstig gedupeerd en zien de financiële strop al boven hun hoofd hangen. In alle discussies over het voorstel vraagt men zich ook af of het vroeger sluiten geen afbreuk doet aan de functie van Hardenberg. Hardenberg pretendeert immers een industriekern te zijn, een gemeente met een centrum- en groeifunctie…
Kortom, de horeca bespeurt vele tegenstrijdigheden en vraagt dan ook aan de raad om tot nadere bezinning over te gaan en een commissie te vormen waarin vertegenwoordigers van de gemeente, politie en horeca zitting hebben.

In de partijblad ‘Subrosa’ van de PvdA in Hardenberg wordt door de redactie de vraag gesteld: ‘Zou burgemeester Van Splunder, na de diverse openingen van café’s ook de officiële sluiting verrichten? In het blad staat verder: ‘Volgend jaar komen er nieuwe welkomstborden voor toeristen. Daar komt dan op te staan Welkom in Hardenberg. Hier rust u goed uit: omdat het café al om 12 uur sluit. Zondags voelt u zich dan lekker fris, voor de eerste mis’.

Inspraak beloofdU moet er rekening mee houden dat het nog maar een voorstel is, de raad zal uiteindelijk moeten beslissen. Daarbij kan men twee kanten op. De raad kan mijn ontheffings- bevoegdheden ontnemen en daar zal ik zeker niet rouwig om zijn, of men kan het afzwakken. Wat nu op papier staat is duidelijk een aan banden leggen van die bevoegdheden, aldus burgemeester mr. L van Splunder tegen de horeca mensen die op zijn spreekuur waren verschenen. De ondernemers in deze branche waren duidelijk in hun wiek geschoten met de voorstellen zoals deze nu op tafel liggen.

‘Waarom is hier niemand van de Papillon verschenen?, vroeg de burgemeester zich af. Uit het antwoord van de heer Plasman bleek dat deze niet was uitgenodigd. ‘Maar men kan het probleem niet isoleren tot het Oosteinde en de Markt. De nota is bedoeld om het alcoholmisbruik in zijn geheel tegen te gaan’, merkte de burgemeester op. ‘Wij willen wel eens af van het spelen van trefcentrum voor het alcoholisme’. Plasman zag het anders: U wilt een vooruitstrevende gemeente, maar u maakt er zo een dood gat van’.

Uit de discussie bleek dat mevrouw Plasman in vroeger tijden al eens op het spreekuur was geweest. ‘U heeft toen gezegd dat er niets aan de hand zou zijn. Maar als ik dit had geweten was het wel anders gelopen. Dan had ik er een bruin cafe van gemaakt, dat was helemaal geen probleem. Maar nu ik voor ƒ160.000,- heb laten verbouwen kan het niet anders meer. En nu komen we voor deze feiten te staan. We moeten het nu hebben van de bezoekers die tegen elf uur pas komen en tot twee uur blijven’. Haar man wees daarbij ook nog eens op de para-commerciële instellingen zoals sportaccomodaties met een kantine, kerkelijke centra en dergelijke. ‘De inkopen daar zijn groter dan bij ons. En als daar geen sterke drank mag worden geschonken, waarom ging dan bij de wedstrijd HHC – AJAX de fles rond. U zat er zelf bij en zei er niets van’. De burgemeester ontkende er iets van te hebben gemerkt. Dat was overigens niet zo erg, want het betrof hier een legale aangelegenheid.

Ja-knikkers
Ook de heer Mulder pleitte voor een sluitingstijd van 02.00 uur. ‘Laat het maar zo blijven. De kegelbaan is open tot 24.00 uur en de meeste partijen zoals bruiloften en dergelijke duren ook niet langer. Maar de anderen, die dan nog blijven zitten, willen graag nog een dansje maken’.

De heren maakten duidelijk een verwijt aan de leden van de commissie Algemene Zaken. ‘Ze zijn nog nooit wezen kijken in onze zaken. Hoe kan je dan de sfeer proeven die er hangt? Te Rietstap of mevrouw Jonkhans, of wie er nog meer zaten, ze komen nooit. Maar aan tafel zijn het alleen maar een stelletje ja-knikkers’.De burgemeester ontkende dat een bezoek aan de bar’s ook niet nodig zou zijn. ‘Dan zouden wij dertig gelegenheden moeten bezoeken. Maar we worden toch geconfronteerd met de gevolgen ervan? Maar bovendien moet u er op letten dat de algemene politieverordening nergens spreekt van het moeten verlenen van ontheffing maar van een kunnen verlenen. Er is niemand die mij kan verplichten. Maar bij mij geldt niet alleen de openbare orde, maar misschien nog wel zwaarder de veiligheid langs de weg’.

Een suggestie vanuit de overige aanwezigen was om dan maar de oproerpolitie uit Enschede te halen en die op laten inhakken. ‘Dan zijn we de oproerkraaiers zo kwijt’. Mulder bracht nog naar voren dat in de Papillon bezoekers van 14 jaar komen terwijl de ander gelegenheden een strenge controle houden op de minimumleeftijd van 16 jaar.

Mevrouw Plasman dacht ook nog aan een grote groep alleenstaanden, jongeren en gescheiden personen. ‘Als die niet uit kunnen gaan krijgen ze helemaal geen poot aan de grond’. Hetgeen de burgemeester deed opmerken dat ze dan toch wel bij de nieuwe huwelijksmarkt van de TROS terecht zouden kunnen. ‘Maar mensen, denk erom, dit is geen kwestie van Cafehoudertje-pesten’. Op donderdagmiddag om vier uur hebben we nog een eerder geplande zitting van de commissie en dan zal ik er voor instaan dat een deputatie van U de gelegenheid krijgt om als spreekbuis voor uw vakgenoten te fungeren. U kunt dan nogmaals uw wensen en grieven aan de commissie voorleggen.Maar ook daar wordt nog niets beslist, dat gebeurt in de raadsvergadering.

Horeca spreekuur kopRuim 15 “horeca-bazen” zijn maandagmorgen op het spreekuur van burgemeester mr. L. van Splunder veschenen om hem te spreken over hun grieven ten aanzien van de voorstellen op basis van de nota “Vechten tegen de bierkaai”. Het feit dat de burgemeesterskamer daarvoor niet op ruimte is gebouwd werd de bijeenkomst in de trouwzaal gehouden. Bij monde van de heren Plasman en Mulder, af en toe aangevuld door een enkele andere spreker, werden de bezwaren tegen het sluitingsuur en het niet meer verlenen van ontheffingen naar voren gebracht.

‘Maar waarom bent u niet eerder met suggesties gekomen. Die nota hangt al anderhalf jaar in de lucht en nu pas komt u met uw kritiek’, aldus de burgemeester.
Maar mevrouw Plasman reageerde met: ‘wij werken zeven dagen per week en hebben daar geen tijd voor!’ Hetgeen met ‘dat is onzin’ door de burgemeester werd afgedaan. De horeca-grieven waren in hoofdzaak gericht op het sluitingsuur dat wordt vastgesteld, de gevolgen voor de ondernemers.
‘De Papillon en de bewoners van het Oosteinde hebben voor het conflict gezorgd’, aldus de heer Mulder. ‘Bij ons komt nooit politie omdat het niet nodig is. Maar door de voorgestelde besluiten komt het er wel op neer dat mijn omzet met sprongen achteruit zal gaan. En dat terwijl ik net voor ƒ140.000,- heb laten verbouwen. Je kunt je zaak niet eens meer verkopen’.

Horeca spreekuur
Mevrouw Plasman voerde nog een ander argument aan, namelijk de waarde van het bedrijf bij overname. ‘U moet er rekening mee houden dat het bedrijf ons pensioen is. Het is voor ons van grote waarde als we het bij het ouder worden moeten verkopen. En wat bedoeld u met het zogenaamde “uitstervingsbeleid”? Wat hebben we er aan als we de zaak zouden verkopen en de vergunning wordt niet meer verleend. Dan is zo’n zaak toch niet meer verkoopbaar”?

De burgemeester gaf hiervoor tekst en uitleg voor het voorgenomen beleid.’Het begrip -uitstervingsbeleid- is verkeerd. Het gaat er om dat wij hiermee kunnen bepalen dat er in bepaalde buurten geen horecabedrijf meer kan komen. Maar als u uw zaak verkoopt is het heel goed mogelijk dat u de vergunning kan blijven houden. Daar hoeft u niet bang voor te zijn’. De heer Plasman vroeg zich af waarom het sluitingsuur niet wordt vrijgegeven. ‘Wij bezorgen u toch geen overlast? Maar als uw voorstel zal doorgaan zullen er heel wat nu al afgesloten contracten verbroken moeten worden.

Bovendien zal het betekenen dat er minstens dertig werkelozen in Hardenberg bij zullen komen’. De burgemeester wees er op dat de gemeente niet over één nacht ijs is gegaan. ‘We hebben overleg gepleegd met alle buurgemeenten in NO-Overijssel en hebben moeten constateren dat wij het ruimste ontheffingsbeleid van allemaal hebben.

Bijenkorf eigen tijdIn een bijenkorf, altijd open, kunnen de bewoners dag en nacht in en uit vliegen. Dit is niet het geval met de ‘Bijenkorf’ in Bergentheim. Sinds enkele dagen is ook deze dorpsgemeenschap een bardancing rijk. ‘Zo mag je het eigenlijk niet noemen’, meent eigenaar K. G. Hulskers. ‘Het is geen bar het is een belevenis’. Hoe men het noemt is om het even, Bergentheim heeft iets gekregen waar de jeugd terecht kan, hoewel ouderen ook van harte welkom zijn. Dat hebben de open dagen wel bewezen, er was een enorme belangstelling voor deze inrichting.

Hulskers kocht het pand in 1977 aan en is toen met de plannen begonnen. In april dit jaar startte de bouw die tot verleden week duurde. Het geheel mag er zijn, sfeervol, naar de eisen des tijds. ‘Als ik zie wat die man er aan geluidsisolerende middelen in stopt moet het gek worden als je er buiten nog iets van hoort’, zei onlangs een raadlid. De eigenaar heeft er ook alles aan gedaan om overlast te voorkomen. Binnen heeft hij door middel van gemetselde togen en zitjes een sfeervolle inrichting weten te scheppen. Aan het hoofd staan de heren E. Everts en K. Dekker, beide met jarenlange ervaring in dit werk. Eigenaar Hulskers is ook geen vreemde op dit gebied, hij heeft soortgelijke gelegenheden in Zwolle, Drachten, Stadskanaal en Appingedam.

Bijenkorf binnenMaar hij heeft ook een eigen idee gevormd over de barproblematiek die volgens hem niet behoeft te bestaan. ‘Ik heb geen enkel bezwaar tegen de te nemen maatregelen door de gemeente, mijn zaken sluiten altijd al vroeg. Als je het echt van dat laatste uurtje, dus na twaalf uur, moet hebben ben je er slecht aan toe. Dat laatste uurtje zet geen zoden aan de dijk. Maar bovendien moet het binnen gezellig wezen. Is het dat, dan komen er buiten ook geen moeilijkheden.
Kijk, de jeugd is op twee dingen uit. Of ze willen zich uitleven, of ze zoeken de romantiek. Nu, uitleven kunnen ze zich op de disco en dan zijn ze uitgerangeerd. En als ze de romantiek zoeken dan hebben ze met een meisje ook de handen vol en kunnen ze niets meer doen’.

Volgens Hulskers hoeft het ook niet barstensvol te zijn. Er zouden bij wijze van spreken in de Bijenkorf best 300 jongelui gaan. ‘Hou het maar gemiddeld op 150. Maar met 25 man kan het ook best gezellig zijn’. Behalve deze inrichting heeft de Bijenkorf aan de voorzijde ook nog een snackshop, een modern woord voor cafetaria. Het voormalige textielhuis is nergens meer te ontdekken. Met 100 m2 beneden en 150 m3 oppervlakte boven is er een enorme ruimte geschapen waarin ongeveer 100 zitplaatsen zijn. ‘Meer zitten er toch niet’, meent Hulskers. ‘Als er één man zit gaan er drie bij staan om te kletsen. Dat is de ervaring’.

Mentaliteit Oosteinders‘De mentaliteit van de Oosteinders, op enkele uitzonderingen na, laat heel wat te wensen over’, schrijft de heer P.Vleesman als eigenaar van de Papillon Bar onder andere aan de gemeente. Ten eerste worden wij geboycot bij elk evenement dat hier op het Oosteinde plaatsvindt.

Het is ons ter ore gekomen, dat enkele leden van de winkeliersvereniging hun lidmaatschap op zullen zeggen bij onze toetreding. Dit zal wel gebaseerd zijn op dubieuze redenen. Wij zijn óók middenstanders! Men heeft premies, door ons aangeboden, tijdens de wielerronde van Hardenberg, afgeslagen’.

‘Wat de synagoge en het schoolgebouw betreft graag het volgende: deze historische panden maken op het ogenblik een haveloze indruk. Ligt dat aan ons? Volgens de omstanders wel! Voor ons is het helemaal door te wijzen naar de gebroken ramen en deuren en daarna op ons pand’.
‘Wij hebben zelf meermalen geconstateerd, dat deze ramen niet sneuvelen na het sluitingsuur, maar door de week. Deze ramen worden veelal ingegooid door scholieren tijdens de middagpauze en na schooltijd. Dáár wordt niet op gereageerd!’

Verder schrijft de heer Vleesman ook, niet te willen ontkennen dat de Papillon Bar een grote trekpleister is voor de jeugd. Waarom? Omdat er zoveel gevochten wordt of omdat het zo ongezellig is?  ‘Nee, omdat het omgekeerde waar is.  Wij vervullen een sociale functie omdat wij de bezoekers opvangen en begeleiden Waar moet de jeugd anders naar toe?’

‘Als bar zijnde doen wij al het mogelijke om ook buiten de bar de ‘overlast’ en het ‘vandalisme’ te bestrijden, doordat wij de volgende regel toepassen: Diegene die bij vandalisme zijn betrokken worden door ons geweigerd en hier houden wij ons ook aan! Wij houden ons hier al vier jaar aan, als enigste exploitant zouden wij durven zeggen’.

‘Het enigste, om overlast te voorkomen, is, om aan bepaalde figuren, die zich niet aan de gedragsregels kunnen houden, een lokaalverbod in de plaats Hardenberg op te leggen. Moeten wij en onze klanten lijden onder het wangedrag dat plaatsvindt door mensen, die allang door ons geweigerd worden en die zich bij andere exploitanten ophouden? Deze mensen zijn er de oorzaak van’.

Geen ontheffing meerDe commissie Algemene Zaken heeft het niet nodig gevonden om het beleid van B. en W. te beperken.
‘Ik heb nog nooit gehoord dat er klachten zijn gekomen uit campings, clubhuizen en dergelijke. We hebben het toch puur over de overlast?, vroeg Hamhuis. De voorzitter was het hier niet mee eens.
‘Dan hadden we die hele nota niet hoeven te schrijven’ aldus mr. Van Splunder. ‘Dan zou de nota een veel smallere basis hebben. Het is niet reëel om te zeggen dat het alleen om het Oosteinde gaat en het is ook niet de bedoeling om alles op het sluitingsuur te concentreren’. De commissie wees dit punt van de hand, met uitzondering van het GPV.

De volgende vraag was van wezenlijk belang voor de tientallen toehoorders. De regeling ten aanzien van het sluitingsuur. Tot op heden geldt een sluitingsuur van 0.30 uur tot 06.00 uur met uitzondering van bars die tot 02.00 uur geopend mogen zijn. ‘Door de hardheid des harten in Hardenberg is een sluitingsuur nodig’, zei de voorzitter. ‘We hebben nu een algemeen sluitingsuur dat geldt voor héél de gemeente, dus ook de buitengebieden. Maar er zit een ontheffingsbevoegdheid in’. Algemeen was men van oordeel dat een sluitingsuur van 00.30 uur van maandag tot en met vrijdag reëel is en dat het, gezien de zondagsrust, op zaterdag en zondag op 24.00 uur gesteld moet worden. ‘De overlast is nu te groot, de bewoners moeten er ook kunnen wonen’, aldus Zuidema.
Toehoorders raadsvergadering
Strijders vóór en tegen de bierkaai in het gemeentehuis.
Geldt tot op heden een ontheffingsbevoegdheid voor de burgemeester, duidelijk werd dat de commissie daar weinig meer voor voelde. De formulering in de stukken suggereerde een ontheffing voor bruiloften, partijen, uitvoeringen en soortgelijke evenementen. De burgemeester gaf de suggestie om een ontheffing alleen dan te geven als er zeer bijzondere reden voor is. ‘Ze kunnen elk evenement wel zo verkopen dat het vreselijk mooi is. De groep Normaal was ook een evenement maar normaal was het niet meer. Ik ben doodsbenauwd te moeten bepalen welke evenementen wel of geen ontheffing moeten hebben. Een bijzondere reden is het wel als bijvoorbeeld HHC tot de ere-divisie zou promoveren’. Ook de aanwezige korpschef van politie zag er niets in.

‘Met de voorgestelde regeling gaan we absoluut de boot in’ De commissie adviseerde geen ontheffingsbevoegdheden meer te geven omdat anders het sluitingsuur gemakkelijk is te ontduiken.
‘Voor mij is het niet alleen de overlast die geldt’, stelde de voorzitter. ‘De openbare orde en veiligheid langs de weg is voor mij net zo belangrijk’. Op een vraag van mevrouw Jonkhans antwoordde de korpschef dat er per jaar minstens 100 overtredingen worden geconstateerd van onder invloed een voertuig besturen en het landelijk beeld is dat 15% van alle ongevallen door alcohol (mis)gebruik wordt veroorzaakt.

Overlast ondervindt men ook door geluidshinder. Als voorwaarde wordt gesteld dat automatische geluidsbegrenzers in de apparatuur ingebouwd moeten worden. ‘Een maximum van 80 decibels is medisch verantwoord’, aldus korpschef van Brakel. Maar aan het Oosteinde moet dit lager omdat er directe omwonenden zijn. Per gelegenheid moet dit worden aangepast aan de omgeving. De commissie aanvaardde ook de verordening naar het model van Eindhoven, waarin de burgemeester bij het verstrekken van een muziekvergunning moet letten op het woongenot van de omwonenden in de omgeving van de inrichting. Ook werd nog ingegaan op de verschillende punten die de bewoners van het Oosteinde naar voren hadden gebracht. ‘Het is moelijk het wettig en overtuigend bewijs te leveren en dat is nu eenmaal nodig’, aldus mr. Van Splunder. Papillon bar krijgt geen ontheffing sluitingsuur